El torn d’ofici: requisits per accedir-hi


sataf

 

Gestionat pels 83 col·legis d’advocats espanyols, aquest mecanisme respon al dret constitucional de totes les persones d’obtenir la tutela efectiva dels jutges i tribunals en l’exercici dels seus drets legítims. Impedir la indefensió i eliminar discriminacions per raons econòmiques, facilitant justícia gratuïta per als qui acreditin insuficiència de recursos són els objectius de la Llei 1/1996 de 10 de gener d’assistència jurídica gratuïta i del seu reglament de desenvolupament. La gratuïtat s’estén als serveis d’advocats i procuradors i als informes pericials judicials pertinents, i a més concedeix reduccions en la publicació d’edictes o en els aranzels registrals. Per a obtenir-ho, el ciutadà ha d’acreditar la insuficiència de recursos.

Qui pot beneficiar-se del sistema d’assistència jurídica gratuïta?

Està disponible per a tots els ciutadans espanyols, els nacionals dels altres estats membre de la Unió Europea i els estrangers que es trobin a Espanya, sempre que acreditin insuficiència de recursos per a litigar.

Quin és el requisit principal?

Segons la llei, el requisit bàsic per a accedir a la justícia gratuïta és que els recursos i ingressos econòmics, computats anualment per tots els conceptes i per unitat familiar, no superin el doble del salari mínim interprofessional (SMI) vigent en el moment d’efectuar la sol·licitud.

D’acord amb les circumstàncies de cada família, el nombre de fills o familiars a càrrec seu, l’estat de salut, les obligacions econòmiques o els costs avaluats objectivament, es pot concedir de forma excepcional el reconeixement a l’assistència jurídica gratuïta a les persones els recursos i ingressos de les quals, fins i tot superant el límit, no excedeixin del quàdruple de l’SMI.

Quin és el límit d’ingressos?

Encara que la Llei, de l’any 1996, fixa el doble del salari mínim interprofessional (SMI), en aquests moments la referència és l’Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples (IPREM). Aquesta quantitat es determina tenint en compte la previsió o l’objectiu d’inflació dels pressuposts generals de l’Estat i s’actualitza a començament de cada any.

Què ofereix l’assistència jurídica gratuïta?

Assessorament i orientació gratuïts previs al procés judicial, i defensa i representació gratuïtes per advocat i procurador en el procediment. A això s’afegeix:

  • La assistència d’advocat al detingut o pres que no n’hagués designat.
  • La inserció gratuïta d’anuncis o edictes.
  • L’exempció de pagament de dipòsits necessaris per a la interposició de recursos.
  • L’assistència pericial gratuïta en el procés a càrrec del personal tècnic adscrit als òrgans jurisdiccionals o, si no n’hi ha, a càrrec de funcionaris, organismes o serveis tècnics dependents de les administracions públiques.
  • L’obtenció gratuïta de còpies, testimonis, instruments i actes notarials.
  • La reducció del 80% dels drets aranzelaris que corresponguin per l’atorgament d’escriptures públiques i per l’obtenció de notes, certificats, anotacions, assentaments i inscripcions en els registres de la propietat i mercantil, quan tinguin relació directa amb el procés. Els drets aranzelaris no es percebran quan l’interessat acrediti ingressos per sota de l’IPREM.

Com se sol·licita?

L’interessat pot presentar un model normalitzat de sol·licitud en el Servei d’Orientació Jurídica del col·legi d’advocats del lloc en què es trobi el jutjat o tribunal on se celebri el procés, o davant del jutjat del domicili del sol·licitant si aquest no s’hagués iniciat. Aquest imprès també es facilita a les dependències judicials i en les comissions d’assistència gratuïta. No obstant això, qualsevol detall es pot consultar a www.justiciagratuita.es, un portal creat pel Consell General de l’Advocacia espanyola que conté informació per comunitats autònomes, a més d’un servei d’orientació jurídica, un simulador per a conèixer si es pot beneficiar de la justícia gratuïta i un accés que permet sol·licitar justícia gratuïta a través d’Internet utilitzant el DNI digital amb firma electrònica.

En la sol·licitud constaran les dades que permetin apreciar la situació econòmica de l’interessat i dels integrants de la seva unitat familiar, circumstàncies personals i familiars, la pretensió que es vol fer valer i la part o les parts contràries en el litigi, si n’hi hagués. I s’acompanyarà la documentació que acrediti tot això. El col·legi d’advocats i el de procuradors designarà, de manera provisional, un advocat i un procurador que haurà de ser aprovat per la comissió d’assistència jurídica gratuïta.

Anuncios